Аристотель «Поэтика»: Ответ на критику изображения действительного в поэзии (1460b6)

 

25. Περὶ δὲ προβλημάτων καὶ λύσεων, ἐκ πόσων τε καὶ ποίων εἰδῶν ἐστιν, ὧδ᾽ ἂν θεωροῦσιν γένοιτ᾽ ἂν φανερόν. Ἔπεὶ γάρ ἐστι μιμητὴς ὁ ποιητὴς ὡσπερανεὶ ζωγράφος ἤ τις ἄλλος εἰκονοποιός, ἀνάγκη μιμεῖσθαι τριῶν ὄντων τὸν [10] ἀριθμὸν ἕν τι ἀεί, ἢ γὰρ οἷα ἦν ἢ ἔστιν, ἢ οἷά φασιν καὶ δοκεῖ, ἢ οἷα εἶναι δεῖ. Ταῦτα δ᾽ ἐξαγγέλλεται λέξει ἐν ᾗ καὶ γλῶτται καὶ μεταφοραὶ καὶ πολλὰ πάθη τῆς λέξεώς ἐστι· δίδομεν γὰρ ταῦτα τοῖς ποιηταῖς. Πρὸς δὲ τούτοις οὐχ ἡ αὐτὴ ὀρθότης ἐστὶν τῆς πολιτικῆς καὶ τῆς ποιητικῆς οὐδὲ ἄλλης [15] τέχνης καὶ ποιητικῆς. Αὐτῆς δὲ τῆς ποιητικῆς διττὴ ἁμαρτία, ἡ μὲν γὰρ καθ᾽ αὑτήν, ἡ δὲ κατὰ συμβεβηκός. Εἰ μὲν γὰρ προείλετο μιμήσασθαι . . . ἀδυναμίαν, αὐτῆς ἡ ἁμαρτία· εἰ δὲ τὸ προελέσθαι μὴ ὀρθῶς, ἀλλὰ τὸν ἵππον <ἅμ᾽> ἄμφω τὰ δεξιὰ προβεβληκότα, ἢ τὸ καθ᾽ ἑκάστην τέχνην ἁμάρτημα, [20] οἷον τὸ κατ᾽ ἰατρικὴν ἢ ἄλλην τέχνην [ἢ ἀδύνατα πεποίηται] ὁποιανοῦν, οὐ καθ᾽ ἑαυτήν. Ὥστε δεῖ τὰ ἐπιτιμήματα ἐν τοῖς προβλήμασιν ἐκ τούτων ἐπισκοποῦντα λύειν. Πρῶτον μὲν τὰ πρὸς αὐτὴν τὴν τέχνην· ἀδύνατα πεποίηται, ἡμάρτηται· ἀλλ᾽ ὀρθῶς ἔχει, εἰ τυγχάνει τοῦ τέλους τοῦ αὑτῆς (τὸ γὰρ [25] τέλος εἴρηται), εἰ οὕτως ἐκπληκτικώτερον ἢ αὐτὸ ἢ ἄλλο ποιεῖ μέρος. Παράδειγμα ἡ τοῦ Ἕκτορος δίωξις. Εἰ μέντοι τὸ τέλος ἢ μᾶλλον ἢ <μὴ> ἧττον ἐνεδέχετο ὑπάρχειν καὶ κατὰ τὴν περὶ τούτων τέχνην, [ἡμαρτῆσθαι] οὐκ ὀρθῶς· δεῖ γὰρ εἰ ἐνδέχεται ὅλως μηδαμῇ ἡμαρτῆσθαι. Ἔτι ποτέρων ἐστὶ τὸ [30] ἁμάρτημα, τῶν κατὰ τὴν τέχνην ἢ κατ᾽ ἄλλο συμβεβηκός; ἔλαττον γὰρ εἰ μὴ ᾔδει ὅτι ἔλαφος θήλεια κέρατα οὐκ ἔχει ἢ εἰ ἀμιμήτως ἔγραψεν. Πρὸς δὲ τούτοις ἐὰν ἐπιτιμᾶται ὅτι οὐκ ἀληθῆ, ἀλλ᾽ ἴσως <ὡς> δεῖ, οἷον καὶ Σοφοκλῆς ἔφη αὐτὸς μὲν οἵους δεῖ ποιεῖν, Εὐριπίδην δὲ οἷοι εἰσίν, ταύτῃ [35] λυτέον. Εἰ δὲ μηδετέρως, ὅτι οὕτω φασίν, οἷον τὰ περὶ θεῶν· ἴσως γὰρ οὔτε βέλτιον οὕτω λέγειν οὔτ᾽ ἀληθῆ, ἀλλ᾽ εἰ ἔτυχεν ὥσπερ Ξενοφάνει· ἀλλ᾽ οὖν φασι. [1461a][1] τὰ δὲ ἴσως οὐ βέλτιον μέν, ἀλλ᾽ οὕτως εἶχεν, οἷον τὰ περὶ τῶν ὅπλων, ‘ἔγχεα δέ σφιν ὄρθ᾽ ἐπὶ σαυρωτῆρος’· οὕτω γὰρ τότ᾽ ἐνόμιζον, ὥσπερ καὶ νῦν Ἰλλυριοί. Περὶ δὲ τοῦ καλῶς ἢ μὴ καλῶς [5] εἰ εἴρηταί τινι ἢ πέπρακται, οὐ μόνον σκεπτέον εἰς αὐτὸ τὸ πεπραγμένον ἢ εἰρημένον βλέποντα εἰ σπουδαῖον ἢ φαῦλον, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸν πράττοντα ἢ λέγοντα πρὸς ὃν ἢ ὅτε ἢ ὅτῳ ἢ οὗ ἕνεκεν, οἷον εἰ μείζονος ἀγαθοῦ, ἵνα γένηται, ἢ μείζονος κακοῦ, ἵνα ἀπογένηται. Τὰ δὲ πρὸς τὴν [10] λέξιν ὁρῶντα δεῖ διαλύειν, οἷον γλώττῃ τὸ ‘οὐρῆας μὲν πρῶτον’· ἴσως γὰρ οὐ τοὺς ἡμιόνους λέγει ἀλλὰ τοὺς φύλακας· καὶ τὸν Δόλωνα, ‘ὅς ῥ᾽ ἦ τοι εἶδος μὲν ἔην κακός’, οὐ τὸ σῶμα ἀσύμμετρον ἀλλὰ τὸ πρόσωπον αἰσχρόν, τὸ γὰρ εὐειδὲς οἱ Κρῆτες τὸ εὐπρόσωπον καλοῦσι· καὶ τὸ [15] ‘ζωρότερον δὲ κέραιε ’οὐ τὸ ἄκρατον ὡς οἰνόφλυξιν ἀλλὰ τὸ θᾶττον. Τὸ δὲ κατὰ μεταφορὰν εἴρηται, οἷον ‘πάντες μέν ῥα θεοί τε καὶ ἀνέρες εὗδον παννύχιοι’· ἅμα δέ φησιν ‘ἦ τοι ὅτ᾽ ἐς πεδίον τὸ Τρωικὸν ἀθρήσειεν, αὐλῶν συρίγγων τε ὅμαδον’· τὸ γὰρ ‘πάντες’ ἀντὶ τοῦ πολλοί κατὰ [20] μεταφορὰν εἴρηται, τὸ γὰρ πᾶν πολύ τι. Καὶ τὸ ‘οἴη δ᾽ ἄμμορος’ κατὰ μεταφοράν, τὸ γὰρ γνωριμώτατον μόνον. Κατὰ δὲ προσῳδίαν, ὥσπερ Ἱππίας ἔλυεν ὁ Θάσιος, τὸ ‘δίδομεν δέ οἱ εὖχος ἀρέσθαι’ καὶ ‘τὸ μὲν οὗ καταπύθεται ὄμβρῳ’. Τὰ δὲ διαιρέσει, οἷον Ἐμπεδοκλῆς ‘αἶψα δὲ θνήτ᾽ ἐφύοντο τὰ πρὶν [25] μάθον ἀθάνατ᾽ εἶναι ζωρά τε πρὶν κέκρητο’. Τὰ δὲ ἀμφιβολίᾳ, ‘παρῴχηκεν δὲ πλέω νύξ’· τὸ γὰρ πλείω ἀμφίβολόν ἐστιν. Τὰ δὲ κατὰ τὸ ἔθος τῆς λέξεως. Τὸν κεκραμένον οἶνόν φασιν εἶναι, ὅθεν πεποίηται ‘κνημὶς νεοτεύκτου κασσιτέροιο’· καὶ χαλκέας τοὺς τὸν σίδηρον ἐργαζομένους, ὅθεν εἴρηται [30] ὁ Γανυμήδης ‘Διὶ οἰνοχοεύειν’, οὐ πινόντων οἶνον. Εἴη δ᾽ ἂν τοῦτό γε <καὶ> κατὰ μεταφοράν. Δεῖ δὲ καὶ ὅταν ὄνομά τι ὑπεναντίωμά τι δοκῇ σημαίνειν, ἐπισκοπεῖν ποσαχῶς ἂν σημήνειε τοῦτο ἐν τῷ εἰρημένῳ, οἷον τῷ ‘τῇ ῥ᾽ ἔσχετο χάλκεον ἔγχος’ τὸ ταύτῃ κωλυθῆναι ποσαχῶς ἐνδέχεται, ὡδὶ ἢ [35] ὡδί, ὡς μάλιστ᾽ ἄν τις ὑπολάβοι· κατὰ τὴν καταντικρὺ ἢ ὡς Γλαύκων λέγει, [1461b][1] ὅτι ἔνιοι ἀλόγως προϋπολαμβάνουσί τι καὶ αὐτοὶ καταψηφισάμενοι συλλογίζονται, καὶ ὡς εἰρηκότος ὅ τι δοκεῖ ἐπιτιμῶσιν, ἂν ὑπεναντίον ᾖ τῇ αὑτῶν οἰήσει. Τοῦτο δὲ πέπονθε τὰ περὶ Ἰκάριον. Οἴονται γὰρ αὐτὸν Λάκωνα [5] εἶναι· ἄτοπον οὖν τὸ μὴ ἐντυχεῖν τὸν Τηλέμαχον αὐτῷ εἰς Λακεδαίμονα ἐλθόντα. Τὸ δ᾽ ἴσως ἔχει ὥσπερ οἱ Κεφαλλῆνές φασι· παρ᾽ αὑτῶν γὰρ γῆμαι λέγουσι τὸν Ὀδυσσέα καὶ εἶναι Ἰκάδιον ἀλλ᾽ οὐκ Ἰκάριον· δι᾽ ἁμάρτημα δὲ τὸ πρόβλημα εἰκός ἐστιν. Ὅλως δὲ τὸ ἀδύνατον μὲν πρὸς τὴν [10] ποίησιν ἢ πρὸς τὸ βέλτιον ἢ πρὸς τὴν δόξαν δεῖ ἀνάγειν. Πρός τε γὰρ τὴν ποίησιν αἱρετώτερον πιθανὸν ἀδύνατον ἢ ἀπίθανον καὶ δυνατόν· . . . τοιούτους εἶναι οἷον Ζεῦξις ἔγραφεν, ἀλλὰ βέλτιον· τὸ γὰρ παράδειγμα δεῖ ὑπερέχειν. Πρὸς ἅ φασιν τἄλογα· οὕτω τε καὶ ὅτι ποτὲ οὐκ ἄλογόν [15] ἐστιν· εἰκὸς γὰρ καὶ παρὰ τὸ εἰκὸς γίνεσθαι. Τὰ δ᾽ ὑπεναντίως εἰρημένα οὕτω σκοπεῖν ὥσπερ οἱ ἐν τοῖς λόγοις ἔλεγχοι εἰ τὸ αὐτὸ καὶ πρὸς τὸ αὐτὸ καὶ ὡσαύτως, ὥστε καὶ αὐτὸν ἢ πρὸς ἃ αὐτὸς λέγει ἢ ὃ ἂν φρόνιμος ὑποθῆται. Ὀρθὴ δ᾽ ἐπιτίμησις καὶ ἀλογίᾳ καὶ μοχθηρίᾳ, ὅταν μὴ [20] ἀνάγκης οὔσης μηθὲν χρήσηται τῷ ἀλόγῳ, ὥσπερ Εὐριπίδης τῷ Αἰγεῖ, ἢ τῇ πονηρίᾳ, ὥσπερ ἐν Ὀρέστῃ <τῇ> τοῦ Μενελάου. Τὰ μὲν οὖν ἐπιτιμήματα ἐκ πέντε εἰδῶν φέρουσιν· ἢ γὰρ ὡς ἀδύνατα ἢ ὡς ἄλογα ἢ ὡς βλαβερὰ ἢ ὡς ὑπεναντία ἢ ὡς παρὰ τὴν ὀρθότητα τὴν κατὰ τέχνην. Αἱ δὲ λύσεις ἐκ τῶν [25] εἰρημένων ἀριθμῶν σκεπτέαι. Εἰσὶν δὲ δώδεκα.

Перевод М. Гаспарова

<Ответ на критику изображения действительного в поэзии>.
[b6] Что же касается возражений <против поэзии> и опровержений их, то из следующего рассмотрения станет ясно, скольких и каких родов они бывают.

[b8] <А>. Так как поэт есть подражатель (подобно живописцу или иному делателю изображений), то он всегда неизбежно должен подражать одному из трех: или тому, как было или есть; или тому, как говорится и кажется; или тому, как должно быть. [b11] <Б> А выражается это <или обыкновенною> речью, или словами редкими или переносными: есть много необычностей (πάθη) речи, и мы дозволяем их поэтам. [b13] <В> Кроме того, правильность (όρθότης) в поэзии и политике, в поэзии и любом другом искусстве — вещи разные. [b15] Да и в самой поэзии ошибки бывают двоякие, одни по существу ее, другие случайные: если поэт выберет для подражания <правильный предмет, но не совладает с подражанием по> слабости сил, то это ошибка самой поэзии; [b17] если же он выбор сделает неправильный (например, коня, вскинувшего сразу обе правые ноги, или что-нибудь ошибочное по части врачебного или какого иного отдельного искусства) или сочинит что-нибудь <вообще> невозможное, то это <ошибка> не по существу поэзии. [b21] Таковы те точки зрения, с которых следует опровергать упреки, содержащиеся в возражениях.

[b22] <В> <1> Прежде всего — <упреки>, относящиеся к самому искусству. <Конечно,> если <поэт> сочиняет невозможное, он делает ошибку; но если <благодаря этому> он достигает вышеназванной цели искусства, то есть делает разительней эту или иную часть <произведения>, то он поступает правильно. Пример — погоня за Гектором. [b26] Однако же если возможно было более или менее достичь этой цели, не противореча соответственному искусству, то ошибка допущена неправильно, ибо следует по возможности совсем не допускать ошибок.

[b29] <2> Далее, <нужно смотреть,> какова ошибка — по существу искусства или случайная. В самом деле, <ошибка> меньше, если <поэт> не знал, что лань не имеет рогов, чем если он опишет ее неподражательно.

[b32] <А> <3> К тому же, на упрек, что "<поэт подражает> не так, как есть, можно возразить, что <он подражает тому,> как должно быть: так Софокл говорил, что сочиняет <людей> такими, как они должны быть, а Еврипид — как они есть.

[b35] <4> Если же <нельзя сослаться> ни на то, ни на другое, <то можно возразить,> что так говорят; например, о богах говорят, может быть, не лучше <того, что есть> и <даже> не то, что есть, а то, что имел в виду Ксенофан, — но все-таки так говорят.

[61a1] <5> А иное, может быть, <тоже> не лучше <того, что есть>, но так было в свое время; например, об оружии <сказано>: «Копья их прямо стояли, вонзенные древками в землю», — но таков был тогда обычай, как и в наши дни у иллирийцев.

[a4] <6> А о том, хорошо или нехорошо что-то кем-то сказано или сделано, надо судить, глядя не только на сказанное или сделанное, — достойно оно или дурно, — но и на лицо, действующее или говорящее, и на то, кому, когда, как и для чего было это сказано или сделано, — например, не для того ли, чтобы достигнуть лучшего блага или избежать худшего зла?

[a9]<Б> <7> А иные <упреки> можно опровергать, обращая внимание на особенности речи, — например, на редкие слова: «В самом начале на месков напал он…», — ведь может быть, «мески» здесь не мулы, а стражи; [а12] или о Долоне: «видом своим человек непригожий…» — <может быть, имеется в виду> не нескладное тело, а безобразное лицо, как на Крите говорят «видный» <в значении> «красивый лицом»; [а14] или «крепче вина замешай…» — не значит «неразбавленного вина», словно пьяницам, а значит «ловче замешай». [а16] <8> А иное сказано переносными словами, например: «Все, и блаженные боги и коннодоспешные мужи, Спали в ту ночь…» — и тотчас затем: «Сколько он раз ни осматривал поле троян, удивлялся Звуку свирелей, цевниц…» — ибо здесь «все» сказано в переносном смысле вместо «многие», так как «всё» есть частный случай «многого». [а20] Точно так же «И единый чуждается…» сказано в переносном смысле, так как «самое известное» есть случай «единственного».

[а21] <9> <А иное решается переменою> надстрочных знаков, как Гиппий Фасосский поступил в словах «δίδομεν δέ οι» и «το μέν ού καταπύθεται ǒμβρφ».

[а23] <10> А иное — <переменой> знаков препинания, как у Эмпедокла: «Смертным вдруг оказалось, что прежде было бессмертным, Чистое; прежде смешалось…»

[а25] <11> А иное — двусмысленностью <слова, например>: «более двух уже долей», где «более» сказано двусмысленно.

[а27] <12> А иное — обычаями <языка>: так, смесь вина с водой мы все же называем «вином» — и по этой же причине сказано «окрест ноги оловянную, новую ковань, поножу»; так, медниками мы называем и железоделов — и поэтому же сказано, что Ганимед — «виночерпий» Зевса, хотя боги не пьют вина; а может быть, это и переносное словоупотребление.

[а31] Но в любом случае, когда кажется, что в слове есть противоречие, следует подумать, сколько значений может оно принять в данном высказывании: например, <в выражении> «и она-то копье удержала» сколько <значений> может принять <слово> «удержать». [а34] Так поступать вернее всего — в противоположность тому, как иные, по словам Главкона, <сами> делают неразумное предположение, сами его осуждают, а потом делают выводы и, если они противоречат их мнению, то порицают <поэта>, словно это он сказал то, что пришло им в голову. [61b3] Так случилось с Икарием: считают, будто он был лаконянин, и поэтому-де странно, что с ним не встретился Телемах, придя в Лакедемон. [b6] Но, быть может, было так, как говорят кефалленяне, — что это у них взял себе жену Одиссей, и что <отца ее звали> Икадий, а не Икарий; так что возражение, по-видимому, явилось из-за ошибки.

[b9] Вообще же <А1> невозможное (άδύνατον) в поэзии следует сводить или к тому, что лучше <действительности>, или к тому, что думают <о ней>, — ибо в поэзии предпочтительней невозможное, но убедительное, возможному, но неубедительному. [b12] <Так, невозможно,> чтобы существовали такие <люди>, каких писал Зевксид, но оно и лучше, так как <произведение искусства> должно превосходить образец. [b14] <А2> А немыслимое (ăλογον) <следует сводить> к тому, что говорят, — между прочим, и потому, что не всегда оно немыслимо: ведь «вероятно и то, что много происходит невероятного». [b16] <Б> А противоречиво сказанное <следует> рассматривать так же, как при опровержениях в рассуждениях, — <точно ли сказано> одно и то же, и об одном и том же, и одним и тем же образом? — чтобы <увериться, что поэт действительно> противоречит или сам себе, или разумному предположению <слушателя>. [b19] Но и <А2> в бессмысленности и <А3> в безнравственности упрек справедлив, если <поэт> без всякой на то необходимости допускает противное смыслу (как Еврипид <появление> Эгея) или противное нравственности (как <он же> в «Оресте» низость Менелая).

[b22] Итак, упреки <поэзии> предъявляются пяти родов: <А1> за невозможное, <А2> за немыслимое, <А3> за вредное <нравственности>, <Б> за противоречивое, <В> за противное правилам искусства. [b24] А опровергать их следует с перечисленных нами точек зрения, которых двенадцать.

Перевод В. Аппельрота

Что же касается задач, представляющихся поэту, и разрешения их, их числа и качества, то это станет нам, вероятно, ясным при следующем рассуждении. Так как поэт есть подражатель, подобно живописцу или какому-нибудь другому художнику, то необходимо ему подражать непременно чему-нибудь одному из трех: или [он должен изображать вещи так], как они были или есть, или как о них говорят и думают, или какими они должны быть. Это выражается или <в обыденной речи>, или в глоссах и метафорах; и много есть изменений языка, на что мы даем право поэтам. А сверх того неодинаковы законы политики и поэтики или другого [какого-нибудь] искусства и поэзии. В самой же поэтике бывает двоякого рода погрешность: или касающаяся самой сущности искусства, или совершенно случайная. Именно, если бы [поэт] вознамерился воспроизвести невозможное [для поэзии], то это ошибка первого рода; если же он задумал [что-нибудь, само по себе] неправильное, например лошадь, сразу поднявшую обе правые ноги, или сделал ошибку, касающуюся особенного искусства, например врачебного или другого, или если он сочинил что бы то ни было невозможное, то эта ошибка, не касающаяся самого искусства поэзии. Следовательно, порицания в задачах [поэзии] должно рассматривать и разрешать с этой точки зрения, и прежде всего те, которые относятся к самому искусству: <если оно> создает невозможное, то погрешает, но оно совершенно право, если достигает своей цели, указанной выше, то есть если таким образом [поэт] делает или эту самую, или другую часть [своего произведения] более поразительной. Пример — преследование Гектора. Впрочем, если возможно было более или менее достигнуть цели и согласно с этими законами искусства, то ошибка не имеет оправдания, ибо, если возможно, то совсем не следует погрешать. Далее [надо смотреть], какого рода погрешность, касающаяся ли самой сущности искусства, или случайная? Ведь незначительнее [ошибка], если поэт не знал, что оленья самка не имеет рогов, чем если он не живо описал ее. Сверх того, если поэта упрекают в том, что он неверен действительности, то, может быть, следует отвечать на это так, как сказал и Софокл, что сам он изображает людей, какими они должны быть, а Еврипид такими, каковы они есть; если же [его упрекают в том], что он не следует ни тому, ни другому, то [он может отвечать на это], что так говорят, например, о том, что касается богов; именно, о них не говорят ни того, что они выше действительности, ни того, 1461а что они равны ей, но, может быть, говорят согласно с учением Ксенофана, — однакоже так говорят! А другое, может быть, не лучше [действительности], но так было прежде, например, что сказано об оружии:

…их копья Прямо стояли, вонзенные древками…

Таков был тогда обычай, какого и теперь держатся иллирийцы.

При суждении же о том, хорошо или нехорошо кем-либо что-нибудь сказано или сделано, следует обращать внимание не только на самое деяние или слово, смотря, хорошо оно или дурно, но и на лицо действующее или говорящее, на то, кому, когда, для кого или для чего [что-нибудь сделано или сказано], например, для того ли, чтобы воцарилось бóльшее благо <или> чтобы было уничтожено бóльшее зло. Наконец, третье затруднение следует разрешать, обращая внимание на способ выражения, например посредством глоссы: «В самом начале на мулов напал он»; ведь, может быть, [поэт] говорит не о мулах, а о стражах; и говоря о Долоне «видом своим человек не пригожий», он разумеет не дурно устроенное тело, а безобразное лицо, ибо критяне вместо εгπρόσωπος [красивый лицом] говорят εиειδής [благовидный]; и 3ωρότερον δέ кέραιε не значит — «налей несмешанного вина», как для пьяниц, но «получше». Иное же сказано метафорически, например:

Все — и бессмертные боги и коннодоспешные мужи -Спали всю ночь…

а в то же время поэт говорит:

Сколько он раз ни осматривал поле троян, удивлялся Звуку свирелей, цевниц…

Следовательно, слово «все» сказано метафорически вместо слова «многие», потому что «все» есть некоторый род множества. И выражение «и единый чуждается» метафорическое, ибо самое знаменитое в своем роде единственно.

Другие трудности [должно разрешать] посредством постановки ударения, как Гиппий Фасосский разрешил выражение δίδοµεν (διδόµεν) δέ ο1 и τò ф οб (οО) кαταπύθεταιбµβρа). Иные же посредством расстановки знаков препинания, как слова Эмпедокла: Смертным вдруг оказалось, что прежде было бессмертным; Чистое прежде смешалось… Иные — двусмысленностью слова, например, παρоχηκεν δ г πλέω νύξ [прошла бóльшая часть ночи], ибо слово πλέω [бóльшая часть] двусмысленно. Иные затруднения разрешаются указанием на особенность словоупотребления; например, смесь для питья называют «вином», отчего говорится, что Ганимед «наливает для 131 Зевса вино», хотя боги не пьют вина; и медниками называют и тех, кто кует железо, откуда выражение κνηµЬς νεοτε ^κτου κασσιτέροιο [поножи из свежекованного олова]. Но это, впрочем, могла быть и метафора. Далее, если слово, повидимому, заключает в себе некоторое противоречие, то надо посмотреть, например, в предложении τт) ф’ гσχετο χάλκεον еγχος [она-то копье задержала], в скольких значениях можно принять это «быть где-нибудь задержанным», или как еще лучше можно было бы объяснить? Противоположно поступают люди, которые, по словам Главкона, заранее делают некоторые безосновательные предположения и, сами постановив приговор, выводят заключения, и если это противоречит их мнению, порицают поэта, как будто он сказал то, что им кажется. Так случилось с «Икарием»: думают, что он был лаконец, а поэтому странно, что Телемах не встретился с ним, прибыв в Лакедемон. Но, может быть, дело обстоит так, как говорят кефаленяне: именно, что Одиссей женился у них и что [тесть его] был Икадий, а не Икарий. Возражение является, повидимому, из-за ошибки [писателя]. Вообще при суждении о невозможном в поэзии следует обращать внимание на идеализацию или ходячее представление о вещах; именно в поэтическом произведении предпочтительнее вероятное невозможное, чем невероятное, хотя и возможное… <Хотя и невозможно, чтобы существовали люди, подобные тем, каких рисовал Зевксид, но надо предпочесть лучше это невозможное, так как следует превосходить образец. А нелогичное [следует оправдывать] тем, чтó говорят люди, между прочим и потому, что иногда оно бывает не лишенным смысла: ведь вероятно, чтобы [кое-что] происходило и вопреки вероятности. Противоречия в сказанном следует рассматривать так же, как это делают при опровержениях в речах, [смотря], одно ли и тоже, по отношению ли к одному и тому же и одинаково ли [что-либо сказано]; так и самому [поэту следует обращать внимание] на то, что он сам говорит или что может подумать всякий разумный человек.

Но справедливы упреки в бессмысленности и безнравственности, если поэт пользуется противным смыслу без всякой необходимости, как Еврипид в «Эгее», или противным нравственности, как в «Оресте» — испорченностью Менелая.

Итак, порицания [поэтическим произведениям] делаются с пяти точек зрения, —порицается или невозможное, или нелогичное, или вредное для нравственности, или заключающее в себе противоречия, или идущее в разрез с правилами искусства. Возражения же должны исходить из указанных точек зрения, а их — двенадцать.

Перевод Н. Новосадского

Вопрос о нападках (на поэтов) и опровержениях их — из скольких и каких видов они состоят — можно выяснить, рассматривая его следующим образом. Так как поэт есть подражатель, так же как живописец или какой-нибудь иной создающий образы художник, то ему всегда приходится воспроизводить предметы каким-нибудь одним из трех способов: такими, каковыми они были или есть; или такими, как их представляют и какими они кажутся; или такими, каковы они должны быть. А выражается это или разговорной речью, или глоссами и метафорами. Есть еще много «страданий» слова, так как мы предоставляем поэтам пользоваться ими. [Притом правила поэтики и политики не одинаковы, так же как поэтики и всякого иного искусства] .

В самой поэтике бывают двоякого рода ошибки: одни по существу, другие — случайные. Например, если какой-нибудь поэт правильно наметил изобразить какой-нибудь предмет, но не мог этого сделать по слабости поэзии, то в этом вина самой поэзии. Но если он сделал ошибку оттого, что наметил что-нибудь неправильно, например, коня, вынесшего вперед обе правые ноги, или допустил ошибку в каком-нибудь искусстве, например, в медицине, или представил в любом искусстве что-нибудь невозможное, то это не может вызывать упреков по существу самого искусства. Поэтому упреки критиков и их «проблемах» следует опровергать со следующих точек зрения.

Во-первых — по отношению к самому искусству. Говорят: представлено невозможное. Да, допущена ошибка, но (искусство) право, если оно достигает своей цели. Ведь цель достигается, если таким образом оно делает ту или иную часть рассказа более потрясающей. Пример — преследование Гектора. Однако, если была возможность достигнуть цели лучше, или не хуже и согласно с требованиями по этим вопросам искусства, то ошибка допущена неправильно, так как, если это возможно, следует совершенно не делать никаких ошибок.

Еще вопрос — в чем ошибка: в области самого искусства или в чем-нибудь ином, случайном. Не так важно, если поэт не знал, что лань не имеет рогов, как то, если бы он представил ее несоответственно действительности. Кроме того, если поэта порицают за то, что он изобразил неверно, то (можно сказать, что) так, быть может, следует изображать. Так и Софокл говорил, что он представляет людей такими, какими они должны быть, а Еврипид такими, каковы они в действительности. Вот как следует опровергать нападки. А если (нельзя сослаться) ни на то, ни на другое, то сказать, что «так говорят». Например, относительно мифов о богах: быть может, неправильно излагать их так (как делают поэты), и это не соответствует действительности, а было именно так, как учит Ксенофан. Но все-таки — «так говорят».

Иное изображено, быть может, не лучше, но так было в действительности, например, то, что сказано об оружии (у Гомера): «Копья их прямо стояли, воткнутые древками в землю». Так было в обычае в то время, так и теперь у иллирийцев.

А относительно того, хорошо или нехорошо у кого-нибудь сказано или сделано, следует судить, обращая внимание не только на то, что сделано или сказано — хорошо оно или худо, — но также и на действующее и говорящее лицо: кому, когда, каким образом, для чего; напр., для большего добра, чтобы оно появилось, или для большего зла, чтобы оно прекратилось.

Нападки, касающиеся языка, следует разрешать, обращая внимание на глоссы. Например, ουρήας μεν πρώτον («прежде всего на мулов»); но, может быть, поэт говорит не о мулах, а о стражах. Или, говоря о Долоне ός ρ’ή τοι είδος μεν εην κακός («который видом был гадок»), (Гомер имел в виду) не уродливое тело, а безобразное лицо, так как критяне говорят ευειδές; в смысле εύπρόσωπον). Или слова ζωρότερον οέ κέραιε не значат «наливай покрепче», как для пьяниц, а «наливай поживей». Некоторые выражения — метафоры, например:

Все, и бессмертные боги и люди в шлемах с хвостами

Конскими, сладко в течение ночи всей спали…

А вслед за этим (Гомер) говорит:

Сколько раз ни глядел он на поле троянцев, дивился

Множеству флейт и свирелей … .

Здесь слово «все» поставлено метафорически вместо «многие», так как «все» — это некоторое множество. Или: οϊη δ’αμμορος («единственная непричастна») — метафора, потому что наиболее известное единственно.

Иногда можно разрешать недоумения посредством перемены надстрочных знаков, как разрешал Гиппий Тазосский (смысл слов): διδόμεν (вместо δίδομεν) δέ οι («дать ему» вместо «мы даем ему»). Или то μεν ου (вместо ου) καταπύθεται όμβρψ («часть его гниет от дождя» вместо «оно не гниет от дождя». Некоторые недоразумения разрешаются переменой знаков препинания, например, слова Эмпедокла:

Смертным стало вдруг то, что прежде считали бессмертным,

Чистое прежде — сметалось.

Иногда объясняется двояким значением слов, например: «прошла большая часть ночи». Здесь «большая часть» — двусмыслица.

Некоторые (нападки опровергаются) указанием на обычное употребление слова, например, многие смеси для питья называют вином; поэтому (у Гомера) сказано, что Ганимед наливает Зевсу вино, хотя боги не пьют вина; и медниками называют тех, кто кует железо [почему у поэта говорится: «наколенники из вновь выкованного олова»]. Впрочем, это, может быть, и метафора.

А если кажется, что какое-нибудь слово имеет какое-нибудь противоположное значение, то необходимо обращать внимание на то, сколько значений может оно иметь в данной фразе. Например, в словах τη ρ’έσχετο χάλκεον έγχος («им вот задержалось медное копье»), — сколько значений может иметь выражение «им задержаться». Так ли вот (объяснять, как мы), или лучше так, как предложит кто-нибудь другой.

(Бывают нападки и) «напрямик», или, как говорит Главкон, критики неосновательно берут некоторые выражения поэта и [осудив их, сами делают вывод], как будто он сказал то, что им кажется, упрекают его, если это противоречит их мнению. Так страдает рассказ об Икарии. Думают, что он был лаконец, поэтому (говорят) странно, что Телемах не встретился с ним, придя в Лакедемон. Но, быть может, было так, как говорят кефаленцы: по их словам, Одиссей женился у них и (его тесть) был Икадий, а не Икарии. Этот упрек, естественно, является по вине (самого критика).

Вообще невозможное необходимо ставить в связь с целью произведения, со стремлением к идеалу или с подчинением общепринятому мнению. Для поэзии предпочтительнее невозможное, но вероятное, чем возможное, но невероятное. Невозможно, чтобы в действительности были такие люди, каких изображал Зевксид; но (так изображать) лучше, потому что образец должен стоять выше (действительности). А о том, что называют неправдоподобным (следует сказать) и так (как мы сказали выше), и то, что иногда оно не бывает неправдоподобным. Ведь «правдоподобно, что происходит и неправдоподобное».

Противоречия в рассказе должно рассматривать так же, как опровержения в диалектике, — говорится ли то же и относительно того же и так же. Поэтому и разрешать их следует, принимая во внимание то, что говорит сам поэт, или то, что мог бы предложить (всякий) разумный человек. Но правилен упрек в неправдоподобии и изображении нравственной низости, когда поэт без всякой надобности допускает неправдоподобие, как, например, Еврипид в «Эгее», или низость, как в «Оресте» (вероломство) Менелая.

Итак, упреки (поэтическим произведениям) бывают пяти видов: в том, что изображено невозможное, или невероятное, или нравственно вредное, или противоречивое, или несогласное с правилами поэтики. А опровержения — их двенадцать — должны рассматриваться с перечисленных точек зрения.

Translated by W.H. Fyfe

With regard to problems, and the various solutions of them, how many kinds there are, and the nature of each kind, all will be clear if we look at them like this. Since the poet represents life, as a painter does or any other maker of likenesses, he must always represent one of three things — either things as they were or are; or things as they are said and seem to be; or things as they should be. These are expressed in diction with or without rare words and metaphors, there being many modifications of diction, all of which we allow the poet to use. Moreover, the standard of what is correct is not the same in the art of poetry as it is in the art of social conduct or any other art. In the actual art of poetry there are two kinds of errors, essential and accidental. If a man meant to represent something and failed through incapacity, that is an essential error. But if his error is due to his original conception being wrong and his portraying, for example, a horse advancing both its right legs, that is then a technical error in some special branch of knowledge, [20] in medicine, say, or whatever it may be; or else some sort of impossibility has been portrayed, but that is not an essential error. These considerations must, then, be kept in view in meeting the charges contained in these objections.

Let us first take the charges against the art of poetry itself. If an impossibility has been portrayed, an error has been made. But it is justifiable if the poet thus achieves the object of poetry — what that is has been already stated — and makes that part or some other part of the poem more striking. The pursuit of Hector is an example of this. If, however, the object could have been achieved better or just as well without sacrifice of technical accuracy, then it is not justifiable, for, if possible, there should be no error at all in any part of the poem. Again one must ask of which kind is the error, is it an error in poetic art or a chance error in some other field? It is less of an error not to know that a female stag has no horns than to make a picture that is unrecognizable.

Next, supposing the charge is «That is not true», one can meet it by saying «But perhaps it ought to be», just as Sophocles said that he portrayed people as they ought to be and Euripides portrayed them as they are. If neither of these will do, then say, «Such is the tale»; for instance, tales about gods. Very likely there is no advantage in telling them, and they are not true either, but may well be what Xenophanes declared — all the same such is the tale. [1461a][1] In another case, perhaps, there is no advantage but «such was the fact», e.g. the case of the arms, «Their spears erect on butt-spikes stood»,1 for that was then the custom, as it still is in Illyria.

As to the question whether anything that has been said or done is morally good or bad, this must be answered not merely by seeing whether what has actually been done or said is noble or base, but by taking into consideration also the man who did or said it, and seeing to whom he did or said it, and when and for whom and for what reason; for example, to secure a greater good or to avoid a greater evil.

Some objections may be met by reference to the diction, for example, by pleading «rare word», e.g. οὐρη̂ας μὲν πρω̂τον, for perhaps he means not mules but sentinels. And Dolon, «One that was verily evil of form», it may be not his deformed body but his ugly face, for the Cretans use «fair-formed» for «fair-featured». And again «Livelier mix it» may mean not undiluted as for drunkards but quicker. Other expressions are metaphorical, for example: Then all the other immortals and men lay all night in slumber," while yet he says: «Yea, when indeed he gazed at the Trojan plain Agamemnon Marvelled at voices of flutes . . ». [20] «All» is used instead of «many» metaphorically, «all» being a species of «many». And again, "Alone unsharing " is metaphorical; the best known is called the only one.

By intonation also; for example, the solutions of Hippias of Thasos, his « δίδομεν δέ οἱ»7 and τὸ μὲν οὑ̂ καταπύθεται ὄμβρῳ; and by punctuation; for example, the lines of Empedocles: Soon mortal grow they that aforetime learnt Immortal ways, and pure erstwhile commingled. Or again by ambiguity, e.g. παρῴχηκεν δὲ πλέω νύξ, where πλείω is ambiguous.10 Others according to the habitual use of the phrase, e.g. wine and water is called «wine» so you get the phrase «greaves of new-wrought tin»; or workers in iron are called «braziers», and so Ganymede is said to pour wine for Zeus, though they do not drink wine. This last might however be metaphorical.

Whenever a word seems to involve a contradiction, one should consider how many different meanings it might bear in the passage, e.g. in «There the bronzen shaft was stayed»,13 we should ask in how many ways «being stayed» might be taken, interpreting the passage in this sense or in that, and keeping as far as possible from the attitude which Glaucon14 describes [1461b][1] when he says that people make some unwarrantable presupposition and having themselves given an adverse verdict proceed to argue from it, and if what they think the poet has said does not agree with their own preconceived ideas, they censure him, as if that was what he had said. This is what has happened in the case of Icarius.1 They assume that he was a Spartan and therefore find it odd that when Telemachus went to Sparta he did not meet him. But the truth may be, as the Cephallenians say, that Odysseus married a wife from their country and that the name was not Icarius but Icadius. So the objection is probably due to a mistake.

In general any «impossibility» may be defended by reference to the poetic effect or to the ideal or to current opinion. For poetic effect a convincing impossibility is preferable to that which is unconvincing though possible. It may be impossible that there should be such people as Zeuxis used to paint, but it would be better if there were; for the type should improve on the actual.

Popular tradition may be used to defend what seems irrational, and you can also say that sometimes it is not irrational, for it is likely that unlikely things should happen. Contradictions in terms must be examined in the same way as an opponent’s refutations in argument, to see whether the poet refers to the same thing in the same relation and in the same sense, and has contradicted either what he expressly says himself or what an intelligent person would take to be his meaning. It is right, however, to censure both improbability and depravity where there is no necessity and no use is made of the improbability. [20] An example is Euripides’ intro duction of Aegeus3 or(of depravity)the character of Menelans in the Orestes.

The censures they bring are of five kinds; that things are either impossible or irrational or harmful or inconsistent or contrary to artistic correctness. The solutions must be studied under the heads specified above, twelve in number.4

Translated by S.H. Butcher

The poet being an imitator, like a painter or any other artist, must of necessity imitate one of three objects — things as they were or are, things as they are said or thought to be, or things as they ought to be. The vehicle of expression is language — either current terms or, it may be, rare words or metaphors. There are also many modifications of language, which we concede to the poets. Add to this, that the standard of correctness is not the same in poetry and politics, any more than in poetry and any other art. Within the art of poetry itself there are two kinds of faults — those which touch its essence, and those which are accidental. If a poet has chosen to imitate something, [but has imitated it incorrectly] through want of capacity, the error is inherent in the poetry. But if the failure is due to a wrong choice — if he has represented a horse as throwing out both his off legs at once, or introduced technical inaccuracies in medicine, for example, or in any other art — the error is not essential to the poetry. These are the points of view from which we should consider and answer the objections raised by the critics.

First as to matters which concern the poet’s own art. If he describes the impossible, he is guilty of an error; but the error may be justified, if the end of the art be thereby attained (the end being that already mentioned) — if, that is, the effect of this or any other part of the poem is thus rendered more striking. A case in point is the pursuit of Hector. if, however, the end might have been as well, or better, attained without violating the special rules of the poetic art, the error is not justified: for every kind of error should, if possible, be avoided.

Again, does the error touch the essentials of the poetic art, or some accident of it? For example, not to know that a hind has no horns is a less serious matter than to paint it inartistically.

Further, if it be objected that the description is not true to fact, the poet may perhaps reply, ‘But the objects are as they ought to be’; just as Sophocles said that he drew men as they ought to be; Euripides, as they are. In this way the objection may be met. If, however, the representation be of neither kind, the poet may answer, ‘This is how men say the thing is.’ applies to tales about the gods. It may well be that these stories are not higher than fact nor yet true to fact: they are, very possibly, what Xenophanes says of them. But anyhow, ‘this is what is said.’ Again, a description may be no better than the fact: ‘Still, it was the fact’; as in the passage about the arms: ‘Upright upon their butt-ends stood the spears.’ This was the custom then, as it now is among the Illyrians.

Again, in examining whether what has been said or done by some one is poetically right or not, we must not look merely to the particular act or saying, and ask whether it is poetically good or bad. We must also consider by whom it is said or done, to whom, when, by what means, or for what end; whether, for instance, it be to secure a greater good, or avert a greater evil.

Other difficulties may be resolved by due regard to the usage of language. We may note a rare word, as in oureas men proton, ‘the mules first [he killed],’ where the poet perhaps employs oureas not in the sense of mules, but of sentinels. So, again, of Dolon: ‘ill-favored indeed he was to look upon.’ It is not meant that his body was ill-shaped but that his face was ugly; for the Cretans use the word eueides, ‘well-flavored’ to denote a fair face. Again, zoroteron de keraie, ‘mix the drink livelier’ does not mean ‘mix it stronger’ as for hard drinkers, but ‘mix it quicker.’

Sometimes an expression is metaphorical, as ‘Now all gods and men were sleeping through the night,’ while at the same time the poet says: ‘Often indeed as he turned his gaze to the Trojan plain, he marveled at the sound of flutes and pipes.’ ‘All’ is here used metaphorically for ‘many,’ all being a species of many. So in the verse, ‘alone she hath no part… , oie, ‘alone’ is metaphorical; for the best known may be called the only one.

Again, the solution may depend upon accent or breathing. Thus Hippias of Thasos solved the difficulties in the lines, didomen (didomen) de hoi, and to men hou (ou) kataputhetai ombro.

Or again, the question may be solved by punctuation, as in Empedocles: ‘Of a sudden things became mortal that before had learnt to be immortal, and things unmixed before mixed.’

Or again, by ambiguity of meaning, as parocheken de pleo nux, where the word pleo is ambiguous.

Or by the usage of language. Thus any mixed drink is called oinos, ‘wine’. Hence Ganymede is said ‘to pour the wine to Zeus,’ though the gods do not drink wine. So too workers in iron are called chalkeas, or ‘workers in bronze.’ This, however, may also be taken as a metaphor.

Again, when a word seems to involve some inconsistency of meaning, we should consider how many senses it may bear in the particular passage. For example: ‘there was stayed the spear of bronze’ — we should ask in how many ways we may take ‘being checked there.’ The true mode of interpretation is the precise opposite of what Glaucon mentions. Critics, he says, jump at certain groundless conclusions; they pass adverse judgement and then proceed to reason on it; and, assuming that the poet has said whatever they happen to think, find fault if a thing is inconsistent with their own fancy.

The question about Icarius has been treated in this fashion. The critics imagine he was a Lacedaemonian. They think it strange, therefore, that Telemachus should not have met him when he went to Lacedaemon. But the Cephallenian story may perhaps be the true one. They allege that Odysseus took a wife from among themselves, and that her father was Icadius, not Icarius. It is merely a mistake, then, that gives plausibility to the objection.

In general, the impossible must be justified by reference to artistic requirements, or to the higher reality, or to received opinion. With respect to the requirements of art, a probable impossibility is to be preferred to a thing improbable and yet possible. Again, it may be impossible that there should be men such as Zeuxis painted. ‘Yes,’ we say, ‘but the impossible is the higher thing; for the ideal type must surpass the realty.’ To justify the irrational, we appeal to what is commonly said to be. In addition to which, we urge that the irrational sometimes does not violate reason; just as ‘it is probable that a thing may happen contrary to probability.’

Things that sound contradictory should be examined by the same rules as in dialectical refutation — whether the same thing is meant, in the same relation, and in the same sense. We should therefore solve the question by reference to what the poet says himself, or to what is tacitly assumed by a person of intelligence.

The element of the irrational, and, similarly, depravity of character, are justly censured when there is no inner necessity for introducing them. Such is the irrational element in the introduction of Aegeus by Euripides and the badness of Menelaus in the Orestes.

Thus, there are five sources from which critical objections are drawn. Things are censured either as impossible, or irrational, or morally hurtful, or contradictory, or contrary to artistic correctness. The answers should be sought under the twelve heads above mentioned.

Translated by I. Bywater

As regards Problems and their Solutions, one may see the number and nature of the assumptions on which they proceed by viewing the matter in the following way. (1) The poet being an imitator just like the painter or other maker of likenesses, he must necessarily in all instances represent things in one or other of three aspects, either as they were or are, or as they are said or thought to be or to have been, or as they ought to be. (2) All this he does in language, with an admixture, it may be, of strange words and metaphors, as also of the various modified forms of words, since the use of these is conceded in poetry. (3) It is to be remembered, too, that there is not the same kind of correctness in poetry as in politics, or indeed any other art. There is, however, within the limits of poetry itself a possibility of two kinds of error, the one directly, the other only accidentally connected with the art. If the poet meant to describe the thing correctly, and failed through lack of power of expression, his art itself is at fault. But if it was through his having meant to describe it in some incorrect way (e.g. to make the horse in movement have both right legs thrown forward) that the technical error (one in a matter of, say, medicine or some other special science), or impossibilities of whatever kind they may be, have got into his description, hi.e.ror in that case is not in the essentials of the poetic art. These, therefore, must be the premisses of the Solutions in answer to the criticisms involved in the Problems.

I. As to the criticisms relating to the poet’s art itself. Any impossibilities there may be in his descriptions of things are faults. But from another point of view they are justifiable, if they serve the end of poetry itself — if (to assume what we have said of that end) they make the effect of some portion of the work more astounding. The Pursuit of Hector is an instance in point. If, however, the poetic end might have been as well or better attained without sacrifice of technical correctness in such matters, the impossibility is not to be justified, since the description should be, if it can, entirely free from error. One may ask, too, whether the error is in a matter directly or only accidentally connected with the poetic art; since it is a lesser error in an artist not to know, for instance, that the hind has no horns, than to produce an unrecognizable picture of one.

II. If the poet’s description be criticized as not true to fact, one may urge perhaps that the object ought to be as described — an answer like that of Sophocles, who said that he drew men as they ought to be, and Euripides as they were. If the description, however, be neither true nor of the thing as it ought to be, the answer must be then, that it is in accordance with opinion. The tales about Gods, for instance, may be as wrong as Xenophanes thinks, neither true nor the better thing to say; but they are certainly in accordance with opinion. Of other statements in poetry one may perhaps say, not that they are better than the truth, but that the fact was so at the time; e.g. the description of the arms: ’their spears stood upright, butt-end upon the ground’; for that was the usual way of fixing them then, as it is still with the Illyrians. As for the question whether something said or done in a poem is morally right or not, in dealing with that one should consider not only the intrinsic quality of the actual word or deed, but also the person who says or does it, the person to whom he says or does it, the time, the means, and the motive of the agent — whether he does it to attain a greate.g.od, or to avoid a greater evil.)

III. Other criticisms one must meet by considering the language of the poet: (1) by the assumption of a strange word in a passage like oureas men proton, where by oureas Homer may perhaps mean not mules but sentinels. And in saying of Dolon, hos p e toi eidos men heen kakos, his meaning may perhaps be, not that Dolon’s body was deformed, but that his face was ugly, as eneidos is the Cretan word for handsome-faced. So, too, goroteron de keraie may mean not ’mix the wine stronger’, as though for topers, but ’mix it quicker’. (2) Other expressions in Homer may be explained as metaphorical; e.g. in halloi men ra theoi te kai aneres eudon (hapantes) pannux as compared with what he tells us at the same time, e toi hot hes pedion to Troikon hathreseien, aulon suriggon *te homadon* the word hapantes ’all’, is metaphorically put for ’many’, since ’all’ is a species of ’many ’. So also his oie d’ ammoros is metaphorical, the best known standing ’alone’. (3) A change, as Hippias suggested, in the mode of reading a word will solve the difficulty in didomen de oi, and to men ou kataputhetai hombro. (4) Other difficulties may be solved by another punctuation; e.g. in Empedocles, aipsa de thnet ephyonto, ta prin mathon athanata xora te prin kekreto. Or (5) by the assumption of an equivocal term, as in parocheken de pleo nux, where pleo i.e.uivocal. Or (6) by an appeal to the custom of language. Wine-and-water we call ’wine’; and it is on the same principle that Homer speaks of a knemis neoteuktou kassiteroio, a ’greave of new-wrought tin.’ A worker in iron we call a ’brazier’; and it is on the same principle that Ganymede is described as the ’wine-server’ of Zeus, though the Gods do not drink wine. This latter, however, may be an instance of metaphor. But whenever also a word seems to imply some contradiction, it is necessary to reflect how many ways there may be of understanding it in the passage in question; e.g. in Homer’s te r’ hesxeto xalkeon hegxos one should consider the possible senses of ’was stopped there’ — whether by taking it in this sense or in that one will best avoid the fault of which Glaucon speaks: ’They start with some improbable presumption; and having so decreed it themselves, proceed to draw inferences, and censure the poet as though he had actually said whatever they happen to believe, if his statement conflicts with their own notion of things.’ This is how Homer’s silence about Icarius has been treated. Starting with, the notion of his having been a Lacedaemonian, the critics think it strange for Telemachus not to have met him when he went to Lacedaemon. Whereas the fact may have been as the Cephallenians say, that the wife of Ulysses was of a Cephallenian family, and that her father’s name was Icadius, not Icarius. So that it is probably a mistake of the critics that has given rise to the Problem.

Speaking generally, one has to justify (1) the Impossible by reference to the requirements of poetry, or to the better, or to opinion. For the purposes of poetry a convincing impossibility is preferable to an unconvincing possibility; and if men such as Zeuxis depicted be impossible, the answer is that it is better they should be like that, as the artist ought to improve on his model. (2) The Improbable one has to justify either by showing it to be in accordance with opinion, or by urging that at times it is not improbable; for there is a probability of things happening also against probability. (3) The contradictions found in the poet’s language one should first test as one does an opponent’s confutation in a dialectical argument, so as to see whether he means the same thing, in the same relation, and in the same sense, before admitting that he has contradicted either something he has said himself or what a man of sound sense assumes as true. But there is no possible apology for improbability of Plot or depravity of character, when they are not necessary and no use is made of them, like the improbability in the appearance of Aegeus in Medea and the baseness of Menelaus in Orestes.

The objections, then, of critics start with faults of five kinds: the allegation is always that something i.e.ther (1) impossible, (2) improbable, (3) corrupting, (4) contradictory, or (5) against technical correctness. The answers to these objections must be sought under one or other of the above-mentioned heads, which are twelve in number.

Traduction Ch. Emile Ruelle

I. Sur la question des objections et de leurs solutions, du nombre et de la nature de leurs formes, on verra clairement ce qu’il en est par les considérations qui vont suivre.

II. Comme le poète est un imitateur, aussi bien que le serait un peintre ou n’importe quel autre artiste de cet ordre, il s’ensuit nécessairement qu’il imite les choses sous quelqu’une de ces trois formes, ou telles qu’elles existaient ou existent, ou telles qu’on dit ou qu’on croit qu’elles sont, ou enfin telles qu’elles devraient être.

III. Ces choses sont énoncées au moyen de l’expression propre, ou bien par des gloses et par des métaphores. L’élocution (poétique) est susceptible de nombreux changements; car c’est une faculté que nous accordons aux poètes. De plus, la correction n’est pas de la même nature pour la poétique et pour la politique, ni même pour n’importe quel autre art et pour la poétique.

IV. La poétique, elle, est sujette à deux genres de fautes; les unes qui lui sont propres, les autres accidentelles. En effet, si elle se proposait d’imiter dans des conditions impossibles, la faute en reviendrait à elle-même, tandis que, si le dessin était correct, mais qu’elle représentât un cheval jetant en avant ses deux jambes de droite, ou commit quelque faute contre un art particulier, par exemple, contre la médecine ou tout autre art, les impossibilités qu’elle imaginerait ne seraient pas imputables à la poétique elle-même.

V. En conséquence, c’est d’après ces observations qu’il faudra résoudre (réfuter) les critiques introduites dans les controverses. (A) Il y a d’abord celles qui se rapportent à l’art lui-même. Des impossibilités ont été imaginées, c’est une faute; mais c’est correct, si le but de l’art est atteint.

VI. Et en effet, l’on a dit que ce but (était atteint) si, de cette façon, l’on rendait plus saisissante la partie en question ou quelque autre partie; exemple, la poursuite d’Hector.

VII. Si pourtant le but pouvait être atteint plus ou moins, et qu’il y eût une faute contre l’art dans lequel rentre la chose en question, ce ne serait pas bon; car il faut, si c’est possible, ne commettre absolument aucune faute sur aucun point.

VIII. B. De plus, sur lequel des deux points porte la faute ? sur quelque détail inhérent à l’art, ou bien sur quelque autre fait accidentel ? Car elle est moins grave si le poète a ignoré que la femelle du cerf n’a pas de cornes (148) que s’il ne l’a pas représentée suivant les principes de l’imitation.

IX. C. Outre cela, si l’on reproche le manque de vérité, on répondra qu’on a voulu rendre les objets tels qu’ils devraient être. C’est ainsi que Sophocle disait que lui-même représentait les hommes tels qu’ils doivent être, et Euripide tels qu’ils sont. Voilà comment il faut réfuter cette critique.

X. D. Si l’on dit qu’ils ne sont représentés d’aucune des deux façons, c’est ainsi (dira-t-on) que les voit l’opinion commune; par exemple, ce qui se dit sur les dieux. Car il ne serait peut-être pas mieux parler de telle façon, ni possible de dire la vérité, mais on en parle un peu au hasard, comme dit Xénophane.

XI. E. Ce n’est pas l’opinion commune, et ce n’est peut-être pas le mieux, mais c’est la réalité. Exemple, ce vers sur les armes : Leurs lances étaient plantées droit sur le bout. En effet, c’était l’usage alors, comme font encore aujourd’hui les Illyriens.

XII. F. Quant à la question de savoir (si) la parole ou l’action d’un personnage est convenable ou non, il ne faut pas l’examiner en n’ayant égard qu’à cette parole ou à cette action prise en elle-même pour voir si elle est bonne ou mauvaise, mais en considérant aussi quel est celui qui agit ou parle, à qui il a affaire, dans quel moment, en faveur de qui, dans quel but, comme, par exemple, en vue d’un plus grand bien, afin qu’il se produise, ou à cause d’un plus grand mal, afin de l’éviter.

XIII. G. Les critiques qui ont trait au style, il faut les détruire, par exemple en alléguant l’emploi d’une glose ou nom étranger : Les mulets d’abord; car, peut-être, ne veut-il pas entendre ici les mulets, mais les gardes. Et à propos de Dolon : Qui, certes, était mal conformé cela ne signifie pas difforme de corps, mais laid de figure, car, chez les Crétois, on dit eéeideÛw (de belle forme) pour exprimer la beauté du visage. Et dans ce vers : Mélange (du vin) « zvrñteron» zvrñteron" ne signifie pas «du vin non trempé d’eau» comme pour les ivrognes, mais «plus promptement».

XIV. H. Tel terme a été employé par métaphore, comme dans ces vers : Tous les autres, — dieux et hommes dormaient la nuit entière … Puis il dit en même temps : lorsqu’il regardait du côté de la plaine de Troie . . . . . . le son des flûtes et des syrinx. Le mot p‹ntew a été pris par métaphore, à la place de polloÛ (beaucoup); car le mot tout, ici, veut dire en grand nombre. Ceci encore : Mais celle qui est la seule à être privée… est dit par métaphore; car, ce qui est le plus connu, c’est ce qui est seul.

XV. I. (On peut encore réfuter la critique en alléguant) l’accentuation, comme Hippias de Thasos la réfutait à propos de l’expression : dÛdomen d¢ oß… nous lui donnons et de cette autre : ce qui d’une part n’est pas pourri par la pluie.

XVI. K. D’autres fois on alléguera la ponctuation, comme dans ce vers d’Empédocle : Et dès lors naquirent mortels les êtres qui, auparavant, avaient appris à être immortels; et purs, auparavant, ils avaient été mélangés.

XVII. L. Ou bien l’amphibologie : La plus grande moitié de la nuit est passée . . . car pl¡vn est équivoque.

XVIII. M. Ou encore les expressions consacrées par l’usage. C’est ainsi que de tout breuvage mélangé on dit «du vin», et que l’on écrira : une cnémide d’étain nouvellement ouvré, ou que l’on appellera xalkeÝw (ouvriers en airain) ceux qui travaillent le fer. C’est ainsi que l’on a dit de Ganymède : oÞnoxeæei (il verse du vin) à Jupiter, bien que (les dieux ne boivent pas de vin. Toutes ces locutions rentrent dans la métaphore.

XIX-XX. Il faut aussi, lorsqu’un nom semble indiquer quelque contradiction, observer de combien de manières il peut être entendu dans le passage en question; par exemple, dans celui-ci : La lance d’airain s’attacha t» (sur celle-ci). De combien de manières la lance fut-elle arrêtée par celle-ci ? Est-ce de cette manière-ci qu’on devra le mieux l’entendre, à savoir : «contre cette lame» (sans y pénétrer) ? Il y a encore le cas examiné par Glaucon : certains ont un préjugé non fondé : en raison; raisonnant et décidant d’après cela et après avoir parlé d’après leur opinion personnelle, ils critiquent la chose qui est en contradiction avec leur pensée.

XXI. C’est ce qui est arrivé à propos d’Icare. On pense qu’il était Lacédémonien. On trouve étrange, par suite, que Télémaque, arrivé à Lacédémone, ne se soit pas rencontré avec lui; or la chose s’est peut-être passée comme les Céphalléniens le racontent. Ils prétendent qu’Ulysse épousa une femme de chez eux et qu’il s’agit d’Icade, et non pas d’Icare. Il est donc probable que cette controverse est causée par une erreur.

XXII. En somme, il faut ramener l’impossible à la conception poétique, ou au mieux, ou à l’opinion; car, pour la poésie, l’impossible probable doit être préféré à l’improbable, même possible. Pour le mieux, il faut que les personnages soient représentés non seulement tels qu’ils sont, comme dans les peintures de Zeuxis, mais aussi le mieux possible, car l’oeuvre doit surpasser le modèle. (Pour l’opinion), s’il s’agit de choses déraisonnables, la composition peut avoir ce caractère et, par quelque côté, n’être pas déraisonnable; car il est vraisemblable que certaines choses arrivent contrairement à la vraisemblance. Pour les choses contradictoires par rapport à ce qui a été dit, il faut examiner, comme lorsqu’il s’agit des réfutations oratoires, si une même chose a été mise en rapport avec la même chose et de la même façon, si le poète a parlé lui-même, et voir dans quelle intenion il s’est exprimé ainsi et quelle idée un homme de sens se ferait de son langage.

XXIII. Portant sur une inconséquence ou sur une méchanceté, la critique sera fondée si c’est sans aucune nécessité que l’on emploie soit l’inconséquence, comme Euripide dans Égée, ou la méchanceté, comme celle de Ménélas dans Oreste.

XXIV. Ainsi donc les critiques se tirent de cinq espaces (d’idées), présentées soit comme impossibles, comme inconséquentes, comme nuisibles, comme contradictoires, ou enfin comme contraires aux règles de l’art.

Перевод Абу-Бисра, не позднее 940 г.

Die arabische Uebersetzung der Poetik des Aristoteles
Die arabische Uebersetzung der Poetik des Aristoteles