Перевод на иврит А. Става

Источник: שירת הנסיך איגורתרגום ומבואות:אריה סתיו עיצוב, עימוד והפקה: א. אורן הפקות דפוס בע״מ אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי, אלקטרוני, אופטי או מכני )לרבות צילום, הקלטה, אינטרנט ודואר אלקטרוני(, ללא אישור בכתב מהמוציא לאור נדפס בישראל, תשס"ח 2008 © כל הזכויות שמורות למחבר ולבית ההוצאה לאור אריה ניר הוצאה לאור בע"מ רח' הברזל 31, תל-אביב 69710 טל' 03-6489292, פקס' 03-6446755