Монгольский перевод Ц. Дамдинсурэна

Источник: Дамдинсурэн Ц. Орчуулагчаас Игорийны хорооны тууж. — Улаанбаатар, 1985