Монгольский перевод Х. Пэрлээ

Игорийн цэрэглэсэн тууж. — Улаанбаатар, 1956.