Монгольский перевод Х. Пэрлээ

Источник: Игорийн цэрэглэсэн тууж. — Улаанбаатар, 1956.